Senast uppdaterad 2015-01-08

Allmänt

I detta avtal avser "Applikationen" hela eller delar av applikationen som finns tillgänglig under domänen "Fakturan.nu". "Tjänsten" avser möjligheten att använda sig av Applikationen via en webbläsare och en internetuppkoppling. Med "Leverantör" menas den juridiska enhet som äger alla rättigheter till Applikationen. "Kunden" avser nyttjare av Tjänsten.

Leverantörens ansvar

Leverantören följer bestämmelserna i Personuppgiftslagen. Leverantören ansvarar inte för skador, direkta eller indirekta, som uppstår som följd av direkt eller indirekt användning av Tjänsten. Leverantören ansvarar inte för direkta eller indirekta skador och/eller ekonomiska förluster till följd av fördröjningar, avbrott, bristande tillgänglighet, uteblivna leveranser i form av data eller förlust av data. Detta gäller även vid systemfel i Applikationen, fel i användardokumentationen och vid felaktig användning av Applikationen, såvida inte dessa beror på grov vårdslöshet eller uppsåt från Leverantörens sida.

Kundens ansvar

Kunden ansvarar själv för den data som skrivs in i applikationen och som finns på det egna kontot. Kunden är själv ekonomiskt ansvarig för eventuellt merarbete som kan tänkas uppstå vid alla typer av systemfel. Kunden ansvarar själv för att spara kopior av fakturor och annan data i digital eller fysisk form för bokföring och andra ändamål. Leverantören utför backup av data dagligen.

Datarättigheter

Leverantören har rätt att ändra eller ta bort data som Leverantören anser är skadlig för Applikationen, eller data som är olaglig enligt svensk lag. Källkod, design och annat som hör till Applikationen har endast Leverantören äganderätt till. Kunden får inte ändra, kopiera eller vidaresälja Applikationen utan ett skriftligt avtal om detta med Leverantören.

Fakturering och uppsägning

Fakturering sker (i de fall Tjänsten kostar pengar) förskottsvis och för en period av 6 månader åt gången. Betalningsvillkor är 30 dagar. Vid försenad betalning skickar leverantören ut en påminnelse för vilken en påminnelseavgift kommer att tas ut på nästa faktura. Kunden har ingen bindningstid till Tjänsten och kan när som helst säga upp avtalet med Leverantören. Uppsägning kan ske skriftligen via brev eller e-post. Utebliven betalning räknas ej som uppsägning. Förhandsfakturerat belopp återbetalas ej.

Prishöjning

Leverantören har rätt att höja priserna 3 månader efter att skriftligt meddelande sänts till Kunden via E-post. Kunden har alltid rätt att avstå från att använda Tjänsten vid vilken tidpunkt som helst.

Force Majeure

Följande omständigheter utgör befrielsegrunder om de medför att avtalets fullgörande hindras eller blir oskäligt betungande: arbetskonflikt och varje annan omständighet som parterna inte kan råda över, såsom eldsvåda, krig, mobilisering eller militärinkallelse av motsvarande omfattning, rekvisition, beslag, valutarestriktioner, uppror och upplopp, knapphet på transportmedel, allmän varuknapphet, inskränkningar i tillförseln av drivkraft samt fel i eller försening av leveranser från underleverantörer, som orsakats av sådan befrielsegrund. Ovan nämnda omständigheter utgör befrielsegrund endast om deras inverkan på avtalet inte kunde förutses då avtalet ingicks. För att part skall ha rätt att göra gällande befrielsegrund enligt denna punkt skall han skriftligen underrätta den andra parten om att sådan omständighet inträffat. Underrättelsen skall ske utan dröjsmål. Sedan befrielsegrund upphört skall den andra parten underrättas härom samt om möjligt informeras om när av befrielsegrunden uppskjutna åtgärder kommer att vidtas.

Tvist

Tvist angående tolkning eller tillämpning av detta avtal ska avgöras i svensk domstol enligt svensk rätt.